جمع آوری آسفالت فرسوده خیابان نیازمند3 جهت اجرای عملیات تایل فرش