در ادامه اجرای بند14 ماده 55 ، ملک واقف در خیابان شهید بهبودی 8 که مشکل ترافیکی برای شهروندان ایجاد کرده بود با توافق شهروند انجام شد.