در راستای ادامه نهضت آسفالت معابر شهری، آسفالت حاشیه خیابان قائم و میدان بهشت