در راستای ادامه نهضت آسفالت معابر شهری بلوار مجلس آسفالت شد