در راستای ادامه نهضت آسفالت معابر شهری، آسفالت ضلع غربی بلوار شاهد