دیدار مهندس کوهسرخی شهردار و معاون محترم فرماندار واعضای شورای اسلامی شهر به مناسبت روز پزشک با ریاست و اعضای نظام پزشکی و جامعه پزشکان شهرستان کاشمر