طراحی دیوارنگار ویژه نوروز در خیابان شهید مدرس(ره) کاشمر