طرح تعویض لامپ های پر مصرف به کم مصرف، میدان نیازمند