اجرای عملیات جمع آوری بلوار جمهوری اسلامی (بعد میدان غدیر) جهت اجرای دور برگردان