بازدید شهردار کاشمر از روند اجرایی پروژه فاژ ۴ بلوار سید مرتضی(ع)