اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان خرمشهر 6

اجرای عملیات کفسازی معابر شهری، خیابان خرمشهر 6