برگزاری جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی در خصوص شهر کاشمر

1402/11/03
95 بازدید

✅ برگزاری جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی
در خصوص شهر کاشمر
با حضور اعضای کشوری شورا ودکتر خدایی معاون استاندار، مهندس کوهسرخی شهردارکاشمر ،مهندس مرادزاده رییس شورای اسلامی شهر ومدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی .
2بهمن 1402ساعت 7صبح