گزارش تصویری 📸| برگزاری کمیسیون بند14ماده55قانون شهرداریها باحضورعضوقضایی ،معاون خدمات شهری،ریاست اداره برق،سایراعضا و کارشناسان مربوطه با محوریت رسیدگی به دیوار مخاطره آمیز ظلع جنوب اداره برق واقع در خیابان سیدحمزه(ع) درمحل معاونت خدمات شهری برگزارگردید.

1402/09/09
91 بازدید