تنها سینمای منطقه ترشیز بازگشایی شد

1402/06/10
351 بازدید

https://qudsonline.ir/x9LpF

 

https://isna.ir/xdPwsz