دیدار دکتر منظم رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی با شهردار مردمی شهر کاشمر مهندس کوهسرخی و معاونت محترم آقای دکتر سمیعی

1403/01/11
13 بازدید