مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از اجرای عملیات آماده سازی سایت 34هکتاری نهضت ملی مسکن روبروی دانشگاه پیام نور وسایت ۱۸۸هکتاری خبر داد

1402/12/10
120 بازدید