گزارش تصویری|اخذ اسناد مالکیت درآبانماه به مساحت ۷۷۰۰مترمربع

1402/08/30
112 بازدید

گزارش تصویری|اخذ اسناد مالکیت درآبانماه به مساحت ۷۷۰۰مترمربع
پارکینگ امام ۴ متراژ ۵۰۶ مترمربع ،کمال الملک متراژ ۵۷۶۰متر مربع ،معراح ۱۵متراژ۶۴۰مترمربع ،شبنم ۳متراژ ۳۳۰متر مربع،شمال باغمزار ۴۴۶متر مربع