گزارش تصویری 📸| “بازدید میدانی عضوقضایی کمیسیون ماده100 به همراه معاونت خدمات شهری و کارشناسان مربوطه از ساخت ساز های غیرمجاز در حریم شهر”

1402/09/23
120 بازدید