گزارش تصویری 📸| بازدید میدانی عضو قضایی به اتفاق مهندس نجار معاونت خدمات شهری از محل سامانه مدیریت پسماند اکو و رسیدگی به وضعیت و مشکلات موجود.

1402/09/08
49 بازدید