گزارش تصویری 📸| جلسه شورای سلامت وامنیت غذایی شهرستان بامحوریت مدیریت جمعه بازارودستفروشان وفروشندگان سیارموادغذایی بلوارسیدمرتضی وسطح شهروطرح پیشگیری ازمتخلفین بهداشت عمومی وتهدیدکنندگان علیه بهداشت وسلامت شهروندان

1402/08/30
88 بازدید

گزارش تصویری 📸| جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان با محوریت مدیریت جمعه بازار و دستفروشان و فروشندگان سیار مواد غذایی بلوارسیدمرتضی و سطح شهر و طرح پیشگیری از متخلفین بهداشت عمومی و تهدیدکنندگان علیه بهداشت و سلامت شهروندان