گزارش تصویری 📸| در ادامه روند فعالیت های کمیسیون بند ۱۴ ماده۵۵ ق.ش با توجه به مخاطره آمیز بودن بنای حمام کارون اقدام به تخریب و رفع خطر حال انجام است.

1402/09/19
161 بازدید