گزارش تصویری 📸| پیروی مصوبه بند۱۴ماده۵۵قانون شهرداری ها بعد از رسیدگی به وضعیت ملک مخاطره آمیز خیابان قائم۴(۱۵خرداد۴) مورخه 28آبان ماه اقدام به رفع خطر گردید.

1402/08/30
95 بازدید

گزارش تصویری 📸| پیروی مصوبه بند۱۴ماده۵۵قانون شهرداری ها بعد از رسیدگی به وضعیت ملک مخاطره آمیز خیابان قائم۴(۱۵خرداد۴) مورخه 28آبان ماه اقدام به رفع خطر گردید.