🎥گزارش تصویری | اجرای کانال جمع آوری ودفع آبهای سطحی خیابان باقری به سمت مسیل شرقی «باقری ۹/۱)

1402/09/25
45 بازدید