🎥گزارش تصویری | بازرسی سرزده نماینده محترم مرکز بهداشت با همکاری نیروهای رفع سدمعبر در معیت نماینده محترم نیروی انتظامی از محل جمعه بازار جهت برخورد با کسبه ای که اقدام به خریدو فروش موادغذایی غیر بهداشتی در بازار می نمایند

1402/09/25
118 بازدید