🎥گزارش تصویری | رفع خطراز3ملک مخاطرآمیزواقع درامام خمینی(ره)یک حسب دستورمقام محترم قضایی به استنادبند14ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)باعنایت به اخطاریه های متعددصادره به مالکین ومهلت مناسب تعیین شده برای رفع خطرتوسط مالکین وعدم توجه وبی توجهی مالکین نسبت به رفع خطردرموعد تعیین شده جمعه24آذرماه دراجرای دستورمقام محترم قضایی وقانون مذکوررفع خطرگردید

1402/09/25
139 بازدید