🎥|گزارش تصویری |🎥 رفع خطر بنای مخاطره آمیز خیابان ترابی ۳ به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با توجه به زلزله اخیر حسب دستور مقام محترم قضائی و شهردار محترم

1403/04/18
13 بازدید