📷گزارش تصویری|اجرای روشنایی آیلند خیابان مدرس. حفاری محل ۳ عدد جوشکاری بولتها ۳ عدد بتن ریزی ۳ عدد مونتاژ پایه چراغ ۸ متری ۳ عدد نصب پایه ۳ عدد کابل کشی ۲۳۰ متر نصب سرچراغی ۶ عدد وصل به شبکه برق و روشن کردن پایه

1402/07/29
221 بازدید