📷گزارش تصویری| بازدید مهندس کوهسرخی به همراه جمعی از متقاضیان دریافت غرفه های بازار روز و بررسی وضعیت این مجموعه جهت بازگشایی. این مجموعه بزودی بازگشایی می شود

1402/12/24
39 بازدید