📷گزارش ویدئویی| بازدید اعضای محترم کمیسیون ماده ۷ از وضعیت درختان خیابان بهبودی (موضوع رسیدگی به درخواست اداره برق در خصوص رفع تداخل درختان با شبکه برق فشار قوی)

1403/02/08
21 بازدید