📸گزارش تصویری📸| بازدیدعضومحترم قضایی کمیسیون بند20(مشاغل مزاحم)به اتفاق جناب مهندس نجارمعاونت خدمات شهری وکارشناسان مربوطه ازمشاغل متخلف سطح شهر

1402/10/02
135 بازدید