📸|گزارش تصویری|📸 برگزاری جلسه کمیسیون بند۲۰ماده۵۵قانون شهرداریها با حضور عضو قضایی و سایر اعضای کمیسیون با موضوع رسیدگی به مشاغل سیار خیابان امام خمینی(ره)۱ و میوه فروشان حاشیه بلوار جانبازان 1403/03/۲۰

1403/03/22
14 بازدید