📸گزارش تصویری|📸 رفع خطر از ملک مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده55 قانون شهرداریها حسب درخواست مالک مبنی بر رفع خطر توسط شهرداری و در اجرای دستور مقام محترم قضایی واقع در خیابان قائم2/3 بن بست جنب حوزه علمیه رفع خطر صورت گرفت.

1402/10/27
89 بازدید

📸گزارش تصویری|📸

رفع خطر از ملک مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده55 قانون شهرداریها حسب درخواست مالک مبنی بر رفع خطر توسط شهرداری و در اجرای دستور مقام محترم قضایی واقع در خیابان قائم2/3 بن بست جنب حوزه علمیه رفع خطر صورت گرفت.