📸گزارش تصویری|📸 رفع خطر از ملک مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده55 قانون شهرداریها حسب درخواست مالک مبنی بر رفع خطر توسط شهرداری و در اجرای دستور مقام محترم قضایی واقع در حاشیه خیابان سلطانیه جنب بانک خون رفع خطر صورت گرفت.

1402/10/14
116 بازدید