📸گزارش تصویری| بازدیدمیدانی اعضای کمیسیون بند۱۴ماده55قانون شهرداریها با حضور عضوقضایی و سایر اعضا و کارشناسان مربوطه از بناهای مخاطره آمیز سطح شهر

1402/08/18
50 بازدید