📸گزارش تصویری| بازدید میدانی عضو قضایی کمیسیون بند۱۴ ماده 55 قانون شهرداریها از ملک مخاطره آمیز به اتفاق سایراعضای محترم کمیسیون مربوطه از وضعیت خیابان سید حمزه دیوار مخاطره آمیز اداره برق شهرستان کاشمر.

1402/07/30
173 بازدید