📸گزارش تصویری| بازدید میدانی اعضای کمیسیون بند ۲۰ماده۵۵قانون شهرداری از وضعیت مشاغل مزاحم و دست فروشان روز بازار خیابان امام خمینی(ره)۱ و قائم ۴بر اساس شکایت های دائمی کسبه و ساکنین محل با حضور عضو محترم قضایی،نماینده محترم شورای اسلامی شهر و معاونت خدمات شهری شهرداری

1402/08/07
142 بازدید