📸|گزارش تصویری| رفع خطر از بنای مخاطره آمیز به استناد بند14 ماده 55 قانون شهرداریها واقع در خیابان سلمان فارسی 14 مبنی بر درخواست مالک و حسب دستور مقام قضایی رفع خطر توسط شهرداری صورت گرفت.

1403/01/30
50 بازدید