آرشیو

بازدید شهردار محترم آقای مهندس کوهسرخی به اتفاق رییس محترم شورای اسلامی شهراقای مهندس مرادزاده ورییس محترم شورای اسلامی شهرستان جناب سرهنگ زاده اکبر،حاج آقا خزاعی ،مهندس زارع و مهندس یوسف پور ازاعضای شورای اسلامی شهر کاشمر و معاونت محترم  دکتر سمیعی و مهندس هاشمی مسئول روابط عمومی شهرداری کاشمر از پروژه آبشار مصنوعی معروف به بامشار جنگل سید مرتضی (ع)

بازدید شهردار محترم آقای مهندس کوهسرخی به اتفاق رییس محترم شورای اسلامی شهراقای مهندس مرادزاده ورییس محترم شورای اسلامی شهرستان جناب سرهنگ زاده اکبر،حاج آقا خزاعی ،مهندس زارع و مهندس یوسف پور ازاعضای شورای اسلامی شهر کاشمر و معاونت محترم دکتر سمیعی و مهندس هاشمی مسئول روابط عمومی شهرداری کاشمر از پروژه آبشار مصنوعی معروف به بامشار جنگل سید مرتضی (ع)

1403/02/03

بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (خیابان ۱۴ معصوم)

بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (خیابان ۱۴ معصوم)

1403/02/03

گزارش ویدیویی| بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (خیابان ۱۴ معصوم) در این بازدید از خدمات شهرداری کاشمر در خصوص آماده سازی وصدور پروانه که منجر به شروع عملیات ساخت و تسریع در روند اجرای عملیات ساختمان سازی […]

بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (روبروی دانشگاه پیام نور)

بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (روبروی دانشگاه پیام نور)

1403/02/03

بازدید معاون محترم مدیرکل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی به اتفاق فرماندار محترم و شهردار محترم از پروژه نهضت ملی مسکن (روبروی دانشگاه پیام نور) در این بازدید از خدمات شهرداری کاشمر در خصوص آماده سازی وصدور پروانه که منجر به شروع عملیات ساخت و تسریع در روند اجرای عملیات ساختمان سازی شد […]